Bani de Liceu 2017-2018

Arhiva » 2017-2018 » Bani de Liceu 2017-2018

ACTE NECESARE PENTRU ACORDAREA

BURSEI “BANI DE LICEU” 2017 - 2018

1. * CERERE TIP, va fi completată de elev cu autorizarea reprezentantului legal.

( *Cererea se găseşte si pe www.colegiulcodreanu.ro)

Cererea va fi însoţită de următoarele documente (CARE VOR FI PUSE ÎN DOSAR de carton, OBLIGATORIU ÎN ORDINEA ENUMERATĂ MAI JOS) :

2. COPIE CERTIFICAT NAŞTERE SAU CARTE DE IDENTITATE A ELEVULUI

3. COPII ALE CARTII DE IDENTITATE A PARINTILOR/ REPREZENTANT LEGAL

4. COPIE CERTIFICAT NASTERE SAU CARTE DE IDENTITATE ALE CELORLALTI MEMBRI AI FAMILIEI

NOTĂ!!! La depunerea cererii, solicitantul să prezinte si actele în original. Diriginţii care primesc dosarele, vor confrunta actele în original cu copiile, iar pe acestea din urmă vor trece menţiunea “conform cu originalul” pe fiecare pagină, sub care vor semna atât primitorul, cât si solicitantul.

ART. 3

(1) La stabilirea venitului brut lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile cu caracter permanent, realizate de membrii familiei în ultimele 3 luni anterioare depunerii cererii, cu exceptia: alocatiei de stat, alocatiei suplimentare pentru familiile cu multi copii, burselor de studii si burselor sociale, precum si a altor ajutoare cu caracter social acordate elevilor.

(2) În sensul prezentei hotărâri, termenul familie desemnează sotul si sotia sau sotul, sotia si copiii lor necăsătoriti,care locuiesc si gospodăresc împreună.

(3) Este asimilată termenului familie si situatia persoanei necăsătorite care locuieste împreună cu copiii aflati în întretinerea sa.

(4) În sensul definitiei prevăzute la alin. (3) se asimilează termenului familie bărbatul si femeia necăsătoriti, cu copiii lor si ai fiecăruia dintre ei, care locuiesc si gospodăresc împreună.

 

5. ADEVERINTE DE ELEVI SAU STUDENŢI PENTRU FRAŢI/SURORI

6. Acte doveditoare care să ateste statutul juridic sau medical de: orfan, urmaş al eroilor revoluţiei, bolnav de TBC si se află în evidenţa dispensarului şcolar, că suferă de: diabet, o boală malignă, sindrom de malabsorbţie gravă, insuficienţă renală cronică, astm bronşic, epilepsie, cardiopatie congenitală, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, că este infestat cu virusul HIV sau este bolnav de SIDA, că suferă de poliartrită juvenilă, spondilită anchilozantă sau reumatism articular, handicap locomotor. Certificarea bolii se face de către medicul abilitat să avizeze acordarea burselor, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.150/2002*) privind organizarea si funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările si completările ulterioare, numai după efectuarea unor anchete sociale pentru a se analiza starea materială a familiei; ( cu condiţia ca, la depunerea cererii, solicitantul să prezinte si actele în original.

7. Acte doveditoare, în original, privind veniturile membrilor familiei;

- ADEVERINTA VENIT BRUT LUNAR / MEMBRU FAMILIE REALIZAT IN ULTIMILE 3 LUNI ANTERIOARE DEPUNERII DOSARULUI (IUNIE. IULIE, AUGUST ) MAXIM 150 RON/MEMBRU DE FAMILIE.

- CUPOANELE DE PENSIE pentru ULTIMILE 3 LUNI ANTERIOARE DEPUNERII DOSARULUI (IUNIE, IULIE, AUGUST ) MAXIM 150 RON/MEMBRU DE FAMILIE.

- DECLARAŢIE NOTAR, IN ORIGINAL, PENTRU MEMBRII FAMILIEI CU VENIT ZERO

La stabilirea venitului brut se iau în calcul doar veniturile cu caracter permanent:

  • Salariile, Veniturile din activităţi independente, Pensia alimentară, Pensia, Pensia de urmaş, Chiriile, Dividentele, Alocaţia de plasament, Tichetele de masă şi tichetele cadou

 

Nu se iau în calcul:

  • Alocaţia de stat pentru copii, Alocaţia suplimentară pentru familiile cu mulţi copii, Alocaţia complementară, Alocaţia de susţinere, Ajutorul de şomaj, Bursele de studii, Bursele sociale, Ajutorul social privind venitul minim garantat acordat părinţilor, Alte ajutoare cu caracter social acordate elevilor

 

8. Declaratie notariala pentru toti membrii majori care nu au realizat venituri in ultimile 3 luni (declaratia se da in fata notarului si se va specifica de asemenea ca NU AU FOST PLECATI DIN TARA IN SCOPUL OBTINERII DE VENITURI, ca nu detin utilaje agricole, ca nu au conturi in banci, ca nu au alte proprietati in afara celei de domiciliu, ca nu au cumparat sau vandut autoturisme, terenuri sau alte bunuri in ultimul an, ca nu detin pasaport);

9. ADEVERINTA PRIMARIE PENTRU TOTI MEMBRII FAMILIEI, CA DETIN / NU DEŢIN PAMANT. Cei care deţin pământ, pe adeverinţă sa se precizeze care este venitul aferent suprafeţei agricole pentru fiecare din lunile iunie, iulie, august.

10. ADEVERINŢA DE LA CIRCUMSCRIPŢIA FINANCIARĂ privind veniturile obţinute din alte activităţi (terenuri agricole, închirieri de locuinţe) – certificat fiscal pentru fiecare părinte si frati, în parte.

11. Hotărârea de divorţ şi de pensie alimentara – dacă este cazul (copie si original);

12. Certificat de deces - ( părinte) unde este cazul (copie si original);

13. ANCHETA SOCIALĂ conform L 416/2001, efectuată de autorităţile locale pentru verificarea veridicităţii declaraţiilor de venit şi a celor referitoare la bunurile familiei, în cazul elevilor care solicită sprijin financiar; Ancheta sociala trebuie depusă, conform calendarului în perioada 1 - 23 octombrie 2017

14. Adeverinţă eliberată de către unitatea şcolară din care să rezulte MEDIA GENERALĂ si NUMĂRUL DE ABSENŢE NEMOTIVATE din anul școlar anterior depunerii cererii pentru acordarea sprijinului financiar în cadrul Programului naţional de protecţie socială “Bani de liceu”.

DOSARELE SE PREDAU DIRIGINTELUI ŞI SE VA FACE OBLIGATORIU IN PREZENTA UNUI PARINTE !

TERMEN DE DEPUNERE – până la 1 OCTOMBRIE 2017

NU se primesc dosare incomplete!!! (singurele documente care pot fi aduse după data depunerii dosarului sunt ancheta socială şi adeverinţa de la fraţii studenti)

NU se mai primesc dosare depuse după data de 1 oct. 2017

Facebook