Burse scolare 2022-2023 - Beneficiari

Anunt beneficiari burse:

Până la data de 21 octombrie 2022 vă rugăm să aduceţi la secretariat contul IBAN personal deschis la Banca Transilvania sau BRD. În cazul în care ați beneficiat de bursă și în semestrul II, anul şcolar 2021-2022 nu mai este nevoie să trimiteți extrasul de cont. 

Lisata beneficiarilor de bursa in anul scolar 2022-2023

 

 

 

 

Perioada de depunere a dosarelor: 14.09. – 30.09.2022

 

1. BURSELE DE PERFORMANŢĂ

Se acordă elevilor care se încadrează în cel puțin unul din cazurile următoare:

a)    au obținut locurile I, II sau III la etapele naționale ale competiţiilor școlare naționale organizate de Ministerul Educației în anul şcolar 2021 - 2022;

b)   s-au calificat în loturile de pregătire organizate de Ministerul Educației pentru competițiile internaționale în anul şcolar 2021 – 2022;

c)    au obținut locurile I, II sau III la etapele naționale ale competițiilor/concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-ştiinţific, organizate de Ministerul Educației în anul şcolar 2021 – 2022,

d)   au obţinut locurile I, II sau Ill la competiţiile sportive internaţionale la care participă loturile naţionale ale României.

  1. Diriginţii claselor a V-a şi a IX-a depun la secretariat copii ale diplomelor obţinute de către elevi în anul şcolar 2021 – 2022 şi fac propuneril pentru bursele de performanţă.
  2. Diriginţii claselor VI-VIII şi X-XII revizuiesc propunerile de la şfârşitul anului anterior şi completează dosarul cu copiile diplomelor.

 

2. BURSE DE MERIT

Se acordă elevilor din clasele a VI-a a XII-a în funcţie de rezultatele obţinute la învăţătură.

Se acordă elevilor care se încadrează în cel puțin unul din cazurile următoare:

a)    au obţinut media generală de cel puţin 9,50 şi au acumulat cel mult 20 absenţe nemotivate/an în an şcolar anterior cu excepţia elevilor din  clasa a IX-a;

b)   au obţinut media de admitere în învăţământul liceal de cel puţin 9,50 şi au acumulat cel mult 20 absenţe nemotivate/an în anul şcolar anterior pentru elevii din clasa a IX-a;

c)    au obţinut locurile I, II sau III la etapele judeţene ale competiţiilor şcolare naţionale organizate de Ministerul Educației în anul şcolar 2021 - 2022;

d)   au obţinut locurile I, II sau III la etapele judeţene ale competiţiilor/concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-ştiinţific, de nivel naţional, organizate de Ministerul Educației  în anul şcolar 2021 - 2022.

  • Diriginţii claselor a IX-a depun la secretariat copii ale diplomelor obţinute de către elevi şi adeverinţă cu numărul de absenţe nemotivate de la şcolile de proveninţă, în anul şcolar 2021 – 2022 ;
  • Diriginţii claselor VI-VIII şi X-XII revizuiesc propunerile de la şfârşitul anului precedent şi completează dosarul cu copiile diplomelor.

 

 

3. BURSE DE STUDIU

Se acordă, la cerere, elevilor care provin din familii cu un venit mediu net lunar pe membru de familie, pe ultimele 3 luni anterioare cererii (iunie, iulie, august), cel mult egal cu salariul minim net pe economie (1524 lei) şi care îndeplinesc simultan următoarele condiţii:

a)    au media generală de cel puţin 7,50 şi au acumulat cel mult 20 absenţe nemotivate/an în anul şcolar anterior, cu excepţia elevilor claselor a V-a şi a IX-a;

b)   au obţinut, în clasa a IV-a, calificativul ,,foarte bine" la toate disciplinele de studiu şi au acumulat cel mult 20 de absente nemotivate in anul şcolar anterior, pentru elevii din clasa a V-a;

c)    au obţinut media de admitere în învăţământul liceal de cel puţin 7,50 şi au acumulat cel mult 20 absenţe nemotivate/an în anul şcolar anterior pentru elevii din clasa a IX-a.

3. BURSE DE AJUTOR SOCIAL

Se acordă, la cerere, elevilor care se încadrează în una din următoarele categorii:

a)    elevi proveniţi din familii care nu realizează un venit mediu net mediu lunar, pe ultimele 12 luni, pe membru de familie mai mare de 50% din salariul minim net pe economie (762 lei). Se va lua in calcul salariul minim net pe economie in vigoare la data depunerii cererii.

b)   elevi orfani, elevi aflati în întreţinerea unui singur părinte (copil pentru care instanţa de tutelă a hotărât exercitarea autorităţii parinteşti de către un singur părinte, nefiind stabilit modul de îndeplinire a obligaţiei de întreţinere a celuilalt părinte - pensie de întreţinere copil cu tată  declarat necunoscut; copil adoptat de o singură persoană) şi elevi abandonaţi de părinţi asupra cărora a fost instituită o măsură de protecţie specială, respectiv plasamentul/plasamentul  de urgenţă, acordarea bursei nefiind condiţionată de venitul net lunar al familiei;

c)    elevi care au deficienţe/afectări funcţionale produse de boli, tulburări sau afecţiuni ale structurilor şi funcţiilor organismului, structurate tipologic conform Ordinului ministrului sănătăţii şi al ministrului muncii, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 1306/1883/2016 pentru aprobarea criteriilor biopsihosociale de încadrare a copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap şi a modalităţilor de aplicare a acestora, cu modificările şi completările ulterioare,

Acordarea burselor pentru motive medicale se face doar pe baza certificatului eliberat de medicul specialist  (tip A5)şi avizat de medicul de familie/medicul de la cabinetul şcolar, respectiv a certificatului de încadrare în grad de handicap, fără a fi condiţionată de venitul net lunar al familiei.

d)   elevii din învăţământul gimnazial din mediul rural, care sunt şcolarizati într-o altă localitate, întrucat nu au posibilitatea să studieze într-o unitate de învăţâmânt din localitatea de domiciliu, acordarea bursei nefiind condiţionată de venitul net lunar al familiei; prin localitatea de domiciliu se înţelege comuna/oraşul cu subdiviziunile sale administrative.

 

Facebook