Anunț pentru ocuparea postului vacant de muncitor calificat

Arhiva » Arhiva 2019-2020 » Anunț pentru ocuparea postului vacant de muncitor calificat

 

 

 

Colegiul Național ”Gh. Roșca Codreanu” Bârlad organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuţie, vacante, de muncitor calificat.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor   postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârţirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori  contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar    face-o incompatibilă  cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

Condiţii specifice

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale de MUNCITOR  calificat sunt:

 • nivelul studiilor – liceale/profesionale (in domeniul mecanic, electro, tamplarie etc);
 • disponibilitate pentru munca în schimburi.
 • abilităţi de relaţionare-comunicare cu întreg personalul unităţii de învăţământ
 • abilităţi de muncă în echipă
 • disponibilitate de program flexibil
 • ştie să folosească ustensilele de lucru
 • efectuează şi alte sarcini trasate de către conducere în limita capacităţii sale fizice şi intelectuale şi a programului de lucru
 • cunoştinţe de legislatie specifică locului de munca
 • cunoştinţe în domeniul Sănătăţii  şi Securităţii în Muncă şi PSI

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 1. 02 – 12.09.2019, în intervalul 10.00 – 15.00 - depunerea dosarelor;
 2. 13.09.2019, ora 9.00 – selecția dosarelor
 3. 16.09.2019, ora 9.00 - proba scrisă;
 4. 18.09.2019, ora 9,00 - proba practică
 5. 19.09.2019, ora 12.00 - proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 4. carnetul de muncă si adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, adeverinta Revisal, în copie;
 5. o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae;
 8. opis.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate si care conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii şi carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Bibliografia 

pentru ocuparea functiei contractual vacante de MUNCITOR calificat:

 1.  Legea 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca actualizata 2015: Capitolul I – dispozitii generale; Capitolul IV – obligatiile lucratorilor;
 2. Legea nr. 307 / 2009 privind apararea impotriva incendiilor, actualizata 2015: Capitolul I – dispozitii generale; Capitolul II – obligatiile privind apararea impotriva incendiilor;
 3. Codul Muncii - Legea 53/2003- cu modificările şi completările ulterioare.
 4.  Legea 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Cărţi de specialitate  în domeniul : tâmplărie, mecanică, instalaţii electrice , termic, sanitare .

 

Tematica

pentru ocuparea functiei contractual vacante de MUNCITOR calificat

 1. Aplicarea normelor de securitate si sanatate in munca;
 2. Obligatiile generale ale angajatilor privind securitatea si sanatatea in munca.
 3. Utilizarea echipamentelor de muncă specifice locului de muncă;

Sarcini de serviciu

 1. Executarea lucrărilor de întreţinere (văruieli, vopsitorie, reparaţii curente etc.) în timpul vacanţelor şcolare sau ori de câte ori este nevoie.
 2. Ajută la încărcarea şi descărcarea mărfurilor necesare reparaţiilor şi întreţinerii
 3. Participarea la întreţinerea spaţiilor verzi, degajarea aleilor de zăpadă şi gheaţă.
 4. Respecta cu strictete normele S.S.M. si P.S.I.
 5. Indeplineste si alte sarcini trasate de conducerea unitatii de invatamant.

 

Relaţii suplimentare se obţin la sediul Colegiului Național ”Gh. Roșca Codreanu” din Bârlad str. Nicolae Bălcescu, nr. 11, Judeţul Vaslui, telefon 0235 / 415412.

 

GRAFICUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI

 

DATA

ETAPE

22.08.2019

Publicarea anuntului in Monitorul oficial si pe site-ul unitatii

02 - 12.09.2019

Depunerea dosarelor de concurs la secretariatul scolii , in intervalul orar 10.00 – 15.00

13.09.2019,

interval 09.00 - 11.00

Selectia dosarelor de catre membrii comisiei de concurs

13.09.2019, ora 11.30

Afisarea rezultatelor in urma selectiei dosarelor

13.09.2019,

interval   11.30 -  15.00

Depunerea contestatiilor privind rezultatele selectiei dosarelor

13.09.2019,

pana la ora 16.00

Afisarea solutionarii contestatiilor la proba de selecție a dosarelor

16.09.2019,  9.00 - 12.00

Sustinerea probei scrise

16.09.2019, ora 16.00

Afisarea rezultatelor probei scrise

17.09.2019, 8.00 – 10.00

Depunerea contestatiilor privind rezultatele probei scrise

17.09.2019, ora 12.00

Afisarea solutionarii contestatiilor la proba scrisă

18.09.2019, ora 9.00

Susținerea probei practice de către candidații declarați admiși în urma probei scrise

18.09.2019, ora 12.30

Afisarea rezultatelor probei practice

18.09.2019, 12.30 – 15.00

Depunerea contestațiilor privind rezultatele la proba practică

19.09.2019, 9.00 – 11.00

Soluționarea contestațiilor la proba practică

19.09.2019, 11.30

Afisarea solutionarii contestatiilor la proba practică

19.09.2019, 12.00

Susținerea interviului de către candidații declarați admiși la proba practică

19.09.2019, ora 16.00

Afisarea rezultatelor interviului

20.09.2019, 9.00 – 11.00

Depunerea contestațiilor privind rezultatele la interviu

20.09.2019, 12.00-14.00

Soluționarea contestațiilor la interviu

20.09.2019, ora 14.30

Afisarea solutionarii contestatiilor la interviu

20.09.2019, ora 15.00

AFIȘAREA REZULTATELOR FINALE

 

 

 

 

 

DIRECTOR,

Prof. HOROIȚĂ-JITCĂ Daniela-Rodica

 

Facebook